Kde se na Křivoklátsku nacházejí původní lesy?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

Další protiargumenty 

Říkají oni

Zdroje ochrany přírody uvádějí k 1. lednu 2008 rozšíření přirozených lesů v chráněných krajinných oblastech ČR takto: Křivoklátsko: Původní – 0 ha, Přírodní – 149,90 ha, Přírodě blízký – 362,37 ha.

Z tohoto šetření vyplývá, že původní lesy se na Křivoklátsku nevyskytují vůbec, lesů přírodních a přírodě blízkých pouze nepatrné zlomky procent z celkové rozlohy křivoklátských lesů. (Uvažovaný NP má mít rozlohu 10.200 ha). Ty se vyskytují zejména na extrémních stanovištích (skály, lesostepi), kde se v minulosti nehospodařilo. Většina z nich je zahrnuta do národních přírodních rezervací a požívá již dnes nejvyšší ochranu. Převážná část lesních ekosystémů je tedy po dlouhá staletí ovlivňována člověkem a značně pozměněna.

Říkáme my

To je samozřejmě pravda. Ale nemluví to o jiném ukazateli, kterým je potenciál, tedy předpokládaná schopnost brzké změny a obrácení vývoje lesních ekosystémů směrem k přírodě blízkému stavu. Kdyby tomu tak nebylo, a takový potenciál tu nebyl, bylo by i úsilí lesnického parku marné. Protože i ten má své proklamované cíle závislé na takové předpokládané schopnosti zdejších lesních stanovišť. A to dokonce na ploše větší než navrhovaný NP.