Dějiny křivoklátských lesů

Dějiny křivoklátských lesů jsou tématem, které bylo doposud známé jen několika nadšencům z řad přírodovědců a lesníků. Avšak záměr vyhlásit na Křivoklátsku nový národní park vedl k tomu, že se toto téma stalo jakýmsi politickým kolbištěm mezi příznivci přírody a jejími odpůrci. Lesnická lobby totiž svou argumentaci proti národnímu parku staví na pečlivě šířeném narativu pracujícím se svérázným výkladem historie této přírodní oblasti. Zda bude unikátní křivoklátská příroda sloužit hlavně k produkci dřeva, nebo k ochraně ohrožených druhů, tak bude do značné míry záviset na tom, která z interpretací nakonec zvítězí. Pojďme se tedy na toto téma podívat z blízka.

Ústředním argumentem odpůrců parku, odhlédneme-li od četných dezinformací, je tvrzení, že neobyčejně cenná příroda, jež má být národním parkem chráněna, je ve skutečnosti výsledkem práce křivoklátských lesníků. Zřízení národního parku dle této argumentace představuje pro přírodu hrozbu, neboť bude vyjmuta z péče těch, kteří ji vytvořili a kteří se o ni starají.

Např. ve stanovisku Lesnicko-dřevařské komory k vyhlášení NP Křivoklátska stojí:

“Stávající přírodě blízké hospodaření na území navrhovaného národního parku dlouhodobě vychází ze zásad trvale udržitelného hospodaření. Tento unikátní ekosystém je výsledkem práce lesníků několika generací.”

Podobnou formulaci najdeme také v Základním prohlášení iniciativy Otevřené Křivoklátsko:

“Křivoklátsko včetně své jádrové oblasti je území kulturní a hospodářské krajiny. Harmonický charakter zde byl vypěstován generacemi lesních správců, dělníků a uživatelů lesů, kteří posledních tři sta let na Křivoklátsku systematicky hospodaří … Vyhlášení národního parku na Křivoklátsku vlastně znamená, že z citlivě a dlouhodobě vedeného hospodářského lesa chceme udělat přirozený ekosystém tím, že se o ten les přestaneme starat.”

A do třetice zakladatel Lesnického parku Křivoklátsko Miroslav Pecha v rozhovoru pro Rakovnický deník prohlásil, že Křivoklátské lesy jsou “výsledkem práce celé řady lesnických generací” a že předpokladem k zachování kulturního odkazu našich předků je “zachování současného stavu legislativní ochrany křivoklátské přírody formou CHKO bez hrozby vyhlášení národního parku” neboť “ponechání kulturních křivoklátských lesů přirozenému vývoji by výsledky práce všech těch generací lesníků zcela znehodnotilo.”

Historie křivoklátských lesů je naštěstí poměrně dobře popsaná, a to hlavně díky práci Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů českého botanika a dendrologa Pravdomila Svobody, který je dosud považován za největšího znalce historie křivoklátských lesů, a to dokonce i dnešními lesníky. Dalším vodítkem je také spis Vývoj lesa a lesního hospodářství na Křivoklátsku od A. Nováka a J. Tlapáka, Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů od Jaromíra Kliky a další díla.

Mezolit: Břízy a bory

Po skončení doby ledové a ústupu ledovců před asi 11,7 tisíci lety se zamrzlá půda a přilehlá tundra začaly pozvolna měnit v les. Otevřená krajina zarostla jako první náletovými dřevinami, především břízou, osikou, vrbou a olší.

Některé z těchto vůbec nejstarších lesních porostů se na Křivoklátsku udržely až do relativně nedávné doby. Nacházelo se zde totiž velké množství mokřadů, bažin, močálů a luhů s trvale podmáčenou půdou, na níž se dařilo zejména vrbinám a olšinám. Svědčí o tom řada místních názvů jako Lužná, Loužek, Olešná či Jivno (podle vrby jívy). Ze slova rokytí, neboli vrboví, je též odvozeno jméno města Rakovník. Tyto vrbové a olšové porosty byly lidmi vyhledávány a využívány jako pastviny. Vlivem intenzivní a dlouhodobé pastvy pak vrby a olše z většiny míst vymizely a na jejich místě vznikly pastviny a louky, z nichž některé se dochovaly dodnes.

První pionýrské dřeviny brzy následovala líska a posléze borovice. Borovice, která je sama náletovou dřevinou, ale současně má i vlastnosti hlavních dřevin, se na mnoha místech prosadila a stala se dominantní dřevinou. Tak tomu bylo na většině našeho území včetně Křivoklátska. Protože klima bylo na počátku holocénu neobyčejně teplé a vlhké, borové lesy musely nakonec ustoupit lesům dubovým a stáhnout se na chudší půdy, kde však stále tvořily rozsáhlé porosty.

Již tyto nejstarší lesy byly využívány lidmi, kteří se v této době, které říkáme mezolit, živili hlavně lovem a rybařením. Komunity mezolitických lovců a rybářů však byly nepočetné a jejich vliv na povahu lesů zřejmě nebyl velký.


Od neolitu po dobu bronzovou: Teplomilné doubravy

Významnější ovlivňování lesů začalo již v neolitu (6 až 4 tisíce let př. n. l.), tedy v době, kdy se do Evropy poprvé začalo šířit zemědělství. Díky teplému a vlhkému klimatu již Střední Evropu, a tedy i Křivoklátsko, pokrývaly převážně teplomilné doubravy. Jen na chudých půdách, hlavně na skalnatých a suťových stráních, přecházely doubravy v přirozený borový les a v podmáčených půdách zase ve vrbový a olšový porost.

Dominantní dřevinou doubrav byl dub, hojný však byl také jasan či jilm a v podrostu pak habr, lípa, líska, aj. Tyto lesy mají rozvolněné stromové patro, díky čemuž se zde daří světlomilným keřům a bylinám. V důsledku toho jsou však pro člověka poměrně obtížně přístupné.

Do těchto lesů, a to zejména do úrodných nížin kolem řek, začali pronikat již neolitičtí zemědělci, kteří za pomoci vypalování a pastvy proměňovali lesy na ornou půdu a pastviny. První kulturní krajina, a to i na území Křivoklátska, tak vznikala na úkor těchto doubrav. Zajímavá je v tomto smyslu úvaha P. Svobody, podle kterého opakované vypalování lesních porostů postihovalo hlavně habrový a křovinný podrost, kdežto statné duby mohly tyto požáry přestát. Je proto pravděpodobné, že v této první zemědělské krajině rostlo mnoho samostatně stojících dubů, které bylo obtížné porazit, ale které současně poskytovaly lidem užitek.

Život v blízkosti teplomilných dubových lesů přinášel lidem i další výhody. V těchto lesích se přirozeně nacházejí vtroušené dřeviny, nesoucí sladké plody, jako plané jabloně, hrušně, třešně či různé druhy jeřábů. Dále je zde hojnost lískových oříšků, šípků, bezinek, trnek atd., a také zvěř je v těchto lesích neobyčejně hojná. Velké množství žaludů sloužilo k výkrmu prasat a jako píce se využívalo také sušené dubové listí.

Tento typ lesů u nás převažoval až do pozdní doby bronzové. Lidský vliv na lesy byl zde sice citelný, ale omezoval se jen na relativně malé plochy. Zejména východní část Křivoklátska těchto vlivů zůstala ušetřena.

Od doby železné po raný středověk: Invaze buků a jedlí

V druhé polovině holocénu se v Evropě pozvolna snižuje teplota. Na přelomu doby bronzové a doby železné asi 800 let př. n. l. se již klima stalo natolik chladným a suchým, že duby, habry, jasany, jilmy a další teplomilné dřeviny začaly ustupovat buku a jedli, které v té době zahájily vítězné tažení celou Evropou.

Buk je stínomilná dřevina, jejíž semenáčky dokáží dlouhé roky i desetiletí živořit v podrostu starších stromů a vytlačit z něj konkurenční dřeviny. Takto buk pronikal do podrostu doubrav, které před ním musely ustoupit do nejníže položených oblastí. Stejným způsobem buk dokázal ovládnout i značnou část borů.

Jedna z mála dřevin, která dokáže buku konkurovat je jedle, která je ještě stínomilnější než buk a je proto jeho věrným souputníkem. Bukovo-jedlové lesy tak dokázaly pokrýt většinu Střední Evropy a zabrat si pro sebe tu nejlepší půdu a nevhodnější lokality. Kdyby nebylo vlivu člověka, pokrývaly by tyto lesy většinu našeho území dodnes.

Bukovo-jedlové lesy propouštějí do nižších pater jen málo světla a jsou proto poměrně tmavé. Keřové a bylinné patro tu proto není příliš rozvinuté, díky čemuž jsou tyto lesy poměrně snadno přístupné pro člověka. Jeden z mála keřů, který dokáže v tmavém podrostu těchto lesů žít, je tis, který díky své mimořádné dlouhověkosti dokáže vyžít i s minimem světla a třeba celá staletí čekat na příležitost k rozmnožení - např. když nad ním stojící velikán padne a tis tak na nějakou dobu získá světlo. Přirozeně rostoucí tisy jsou dnes velice vzácné a jejich výskyt na Křivoklátsku je jedním z důvodů uvažované přísnější ochrany.

Díky velkému množství bukvic a rašících stromků jsou i tyto lesy bohaté na černou, spárkatou i jinou zvěř a poskytují tak člověku mnoho výhod. Přesto zůstaly bukové lesy až do středověku takřka nedotčené.

Také Křivoklátsko představovalo a dodnes představuje ideální podmínky pro bukovo-jedlový les, který se sem v této době rovněž rozšířil. Díky kopcovité krajině, nízké nadmořské výšce a rozmanitému podloží tu však současně mohou přežívat i teplomilné dřeviny a právě v tom spočívá mimořádná biologická hodnota tohoto území.

Poté, co bylo Křivoklátsko ovládnuto bukem a jedlí, musely se ostatní dřeviny uchýlit na méně výhodné a někdy až extrémní stanoviště, kterým se buky a jedle vyhýbají. Duby se udržely především na teplých jižních a jihozápadních svazích a na suchých skalnatých půdách. V úzkých údolích, kotlinách a loužcích se kvůli velké citlivosti buku na jarní mrazy a vysokou hladinu podzemních vod prosadily habr a olše. Na mimořádně chudých půdách se zachovaly borové porosty a na strmých suťových svazích, balvanitých polích či na skalnatých hřebenech se udržela společenstva javoru, jasanu a jilmu.

Tím byl vlastně završen přirozený proces vzniku křivoklátských lesů, neboť takovouto podobu by bez lidských zásahů měly dodnes. V dalším období již byly lesy ovlivňovány převážně antropickými vlivy.

Zachraňte Národní park Křivoklátsko!

Záměr vyhlásit NP Křivoklátsko je součástí programového prohlášení současné vlády. Avšak lesnická lobby, podporovaná mnoha populisticky smýšlejícími politiky na komunální úrovni, vede proti tomuto záměru nevybíravou kampaň, jejíž součástí je také sběr podpisů pod petici proti ochraně přírody. Vyhlášení národního parku je tak velmi nejisté a k jeho záchraně můžete významně přispět tím, že podepíšete petici za jeho vyhlášení. 

Středověk: Žďáření, klučení a lov

Ještě v raném středověku se osídlení Českých zemí omezovalo převážně na úrodné nížiny poblíže velkých řek, takže většina území byla stále pokryta panenským, převážně bukovo - jedlovým pralesem. To se začalo měnit teprve ve 12. století, kdy česká vrchnost začala organizovaně přeměňovat další a další části lesa na nové vsi a polnosti. Ve 13. století byl tento kolonizační proces podpořen ještě přílivem německého obyvatelstva a rozloha lesů se tak v průběhu několika staletí dramaticky zmenšila.

Křivoklátsko bylo již od raných přemyslovských dob územím, které sloužilo k lovu. Toho se obvykle účastnil český panovník spolu s biskupy, zahraničními vyslanci a dalšími významnými hosty, často při příležitosti významných státních jednáních. Až do vynálezu střelných zbraní byl lov poměrně náročnou činností, vyžadující účast velkého počtu lidí. K loveckým aktivitám a také souvisejícímu zpracovávání kůží se proto vztahují i povinnosti poddaných z okolních obcí. Např. obyvatelé Broum sloužili při lovu jako psovodi a tenatníci (ti lovili ptáky pomocí speciální sítě zvané tenata), obyvatelé Račic chovali zvláště silné psi pro lov divokých vepřů a město Nové Strašecí muselo poskytovat povozy k dopravě tenat.

Právě to, že bylo Křivoklátsko především loveckým revírem, jej uchránilo před osudem většiny ostatních lesů. Žďáření a klučení lesů se Křivoklátsku víceméně vyhnulo a to tak zůstalo oproti okolí řídce zalidněné a porostlé pralesy.

Novověk: Výmladkové hospodaření a lesní pastva

Od 16. století už máme dostatek zpráv o dalším využívání křivoklátských lesů. Kromě lovu se zde těžilo dřevo, které se plavilo po Berounce často směrem ku Praze. Kvůli tehdejším dopravním možnostem se však těžilo značně nerovnoměrně. Lesy v blízkosti řeky a splavných potoků byly často dosti pleněny, zatímco lesy obtížně přístupné zůstávaly relativně nedotčené.

Významné množství dřeva se tehdy využívalo jako palivo, které se získávalo - tehdy velmi rozšířeným - výmladkovým hospodařením. To spočívalo v krátké době obmýtí, kdy se část lesa každých 30, nebo i 20 let vykácela a následně se ponechala samovolné obnově. Využívalo se přitom schopnosti listnatých stromů, které se na rozdíl od jehličnanů dokáží zmlazovat tím, že pařezy pokácených stromů opět obrazí novými výhony. Výmladkové hospodaření, nebo-li pařezení, mělo na lesy ten efekt, že zvýhodňovalo duby, habry, lípy, babyky a lísky před bukem a jedlí, a to díky daleko větší výmladnosti. Vedlejším efektem tohoto hospodaření byl proto vznik celé řady doubrav, z nichž některé se dochovaly dodnes a jsou ekologicky velmi hodnotné, byť je jejich existence podmíněna činností člověka.

Do lesů se také běžně vyháněl panský i poddanský dobytek na pastvu, a to hlavně na paseky, kde se rovněž pro dobytek žala tráva. Intenzivní pastva ohrožovala mlází a tím obnovu lesa na pasekách, která se tehdy nechávala na přírodě. Na druhé straně tato lesní pastva obohatila krajinnou mozaiku o nové prvky, jako březiny a habřiny (bříza a habr totiž odolávají okusu lépe než jiné druhy dřevin a bez pastvy by se jako hlavní dřeviny neprosadily).

Ohromné množství buků a dubů v Křivoklátských lesích také umožňovalo výpas velkého počtu vepřů, které se do lesa zaháněli na výkrm žaludy a bukvicemi. Žaludy a bukvice se také začaly využívat k přikrmování lesní zvěře.

Od novověku měl však na křivoklátské lesy čím dál tím větší vliv také rozvíjející se průmysl. K nejvýznamnějším odvětvím zde patřilo železářství s ohromnou spotřebou dřevěného uhlí. Těžila se zde však také smůla a pálilo se dřevo na výrobu potaše.

Využívání křivoklátských lesů významně ovlivnila rovněž změna majetkové struktury, neboť po 30-ti leté válce přechází Křivoklátsko do soukromých rukou. Prvními vlastníky se roku 1685 stal rod Valdštejnů, který vybudoval nové panské dvory, zvýšil těžbu dřeva a rozvíjel výrobu železa. Roku 1735 přešlo křivoklátské panství na rod Fürstenbergů, kteří se zasadili o vznik moderního lesnictví.

Můžeme tedy říci, že formování křivoklátské krajiny, a to i jádrového území navrhovaného národního parku, bylo vskutku spoluutvářeno lidskými aktivitami. Spíše než o cílenou práci lesníků však šlo o vedlejší efekt lesní pastvy, výmladkového hospodaření a dalšího využívání lesa.

18. století: Krize lesů

Všechny výše zmíněné činnosti měly na rozlohu a stav lesů značný dopad, který v průběhu novověku stále narůstal. Zvyšováni počtu obyvatel si žádalo stále novou ornou půdu a pastviny, které byly dosud získávány na úkor lesních porostů. Zmenšující se lesy zároveň musely uspokojovat stále rostoucí poptávku po konstrukčním i palivovém dřevu, dřevěném uhlí, smůle a jiných produktech lesa.

Tlak na lesy vyvrcholil v průběhu 18. století, kdy rozloha lesů v Českých zemích dosáhla svého historického minima - asi 29 % rozlohy státu oproti současným 33,7 %. Tato krize, které tehdy čelily všechny vyspělé evropské země, se projevovala vysokou cenou a nedostupností dřeva, které se do hustě osídlených oblastí muselo splavovat i ze vzdálených horských oblastí či dokonce ze zahraničí.

Také na Křivoklátsku lesů značně ubylo. Podle údajů z roku 1749 tvořili starší lesy jen 11% celkové plochy, holiny a pastviny zhruba 45% plochy a zbylých 44% připadlo na přirozené mlaziny a křoviny využívané hlavně k pařezení. Badatelé se shoduji na tom, že tento souhrn, vytvořený pro účely daňového přiznání, skutečnost hrubě zkresluje, neboť není v souladu s pozdějšími objemy těžeb. Přes zveličováni špatného stavu však má důležitou vypovídací hodnotu, neboť nám dává hrubou představu o tom, jak vypadaly křivoklátské lesy bezprostředně před nástupem průmyslového lesnictví.

19. století: Průmyslová revoluce a nástup moderního lesnictví

Krize lesů v 18. století představuje bod zlomu pro lesní ekosystémy, lesnictví i celou společnost. V té době totiž začíná průmyslová revoluce, která proměnila všechna hospodářská odvětví včetně lesního hospodaření.

Akutní nedostatek a vysoká cena dřeva vedla vlastníky lesů, jimiž byly hlavně bohaté šlechtické rody, ke stále přísnějším restriktivním opatřením namířených proti svým poddaným. Jejich smyslem bylo hlavně omezit kácení dřeva a pastvu na pasekách i pastvinách, která ohrožovala mlází. Poté, co byly poddaní se svým dobytkem z většiny pastvin vyhnáni, začaly se tyto odlesněné oblasti znovu uměle zalesňovat. Zemědělce tato změna přiměla k ustájení dobytka a k pěstování píce na polích, což doposud nebylo běžné.

V této době se také zrodil koncept moderního lesnictví, který měl krizi lesů vyřešit a jehož základní principy se v hospodářských lesích uplatňují dodnes. Lesní pozemky byly důkladně zmapovány a rozděleny do revírů, rajonů a mýtních článků tak, aby bylo možné kontinuálně těžit dřevo každý rok, ale aby jednotlivé paseky byly mýceny pouze jednou za dobu obmýtí, která bývá typicky kolem sta let. Toto pravidlo zaručovalo, že se ročně pokácí jen tolik dřeva, kolik za stejnou dobu v lese přiroste.

Brzy na to se začalo s umělým zalesňováním, které se zprvu provádělo síjí, avšak brzy se začaly zakládat také lesní školky, produkující sazenice. Uměle zalesňovány byly zprvu především pastviny. Postupně však začala být umělá výsadba upřednostňována i ve vzrostlých lesích, neboť slibovala do budoucna vyšší výnosy dřeva.

Průmyslová revoluce vedla rovněž k masivnímu využívání uhlí, které z velké části nahradilo palivové dříví. Vynález koksu umožnil obejít se bez dřevěného uhlí, a to především v železárnách. Chemická výroba louhu zase osvobodila sklárny od závislosti na bukovém dříví, z jehož popela se po staletí vyráběl potaš.

Tyto změny spolu s intenzivním lesním hospodařením zažehnaly kritický nedostatek dřeva a vedly k tomu, že se v průběhu 19. století v lesích neustále zvyšovala zásoba kvalitního dříví a rostla rovněž i rozloha lesů.

Z čistě ekonomického pohledu proto můžeme průmyslové lesnictví vnímat jako úspěch. Podstatně horší už je bilance ekologická.

19. století: Intenzivní lesnictví a biodiverzita

I když byly křivoklátské lesy koncem 18. století značně prořídlé a prokácené, přesto se zde část lesů zachovala v téměř nedotčeném stavu. Největším z těchto pralesů byly tzv. “Brejlské bučiny”, které se rozprostíraly od Brejlu až po Louštín. K dalším pralesovitým porostům patřily lesy podél Oupořského potoka, které dnes tvoří jádro navrhovaného národního parku a další porosty na pravém břehu Berounky.

Vysvětlení toho, jak se v době kritického nedostatku dřeva mohla část lesů zachovat v pralesovitém stavu, je třeba hledat v logistice. Lidé sice dokázali dřevo již od středověku přepravovat na velké vzdálenosti, jenže k přepravě se využívaly výhradně splavné řeky, po kterých se dřevo plavilo. K těmto řekám se dřevo dopravovalo buďto splavnými potoky, nebo se tam muselo odtáhnout za pomocí dobytka. Tímto způsobem však bylo možné dopravovat dřevo jen na krátké vzdálenosti. A tak zatímco lesy v blízkosti Berounky a splavných potoků byly masivně těženy, doprava dřeva z odlehlých lesů byla nad síly tehdejších hospodářů.

Tyto problémy lze ilustrovat pokusem knížete Fürstenberga, který se roku 1834 pokoušel se značnými náklady splavnit Oupořský potok, aby bylo možné zdejší lesy efektivněji těžit. Toto dílo však roku 1856 zničila povodeň a poté se již nikdy neobnovilo. Právě takovýmto logistickým těžkostem, a nikoli “citlivému hospodaření křivoklátských lesníků” tedy vděčíme za zachování části lesů v přírodě blízkém stavu.

Zatímco lesy kolem Oupořského potoka byly pro svou odlehlost i v 19. století využívány jen sporadicky, rozlehlé Brejlské bučiny takovéto štěstí neměly. S poukazem na nízký čistý výnos z této lesní půdy se Fürstenbergská knížata se svými lesníky v 1. polovině 19. století rozhodla pro plošnou likvidaci této nejhodnotnější části křivoklátských lesů. Za tímto účelem byl v letech 1820 - 1821 upraven Klíčavský potok a roku 1834 byla až k pile v Píních prodloužena koněspřežná dráha Praha-Lány. Plošná devastace tohoto starého lesa vyvrcholila v letech 1835 - 1845, kdy byl založen nový hospodářský dvůr Amálie a velká část lesní půdy byla přeměna v půdu zemědělskou. Zbylá část tohoto lesního komplexu byla přeměna hlavně na smrkové plantáže.

Další obětí intenzivního lesnictví se staly výmladkové lesy, které na Křivoklátsku tvořily snad až 44% rozlohy a přes intenzivní využívání měly blahodárný vliv na biodiverzitu. Pokles poptávky po palivovém dříví a dřevěném uhlí v důsledku používání kamenného uhlí však vedl k přeměně těchto nízkých lesů na uměle vysazené jednodruhové a stejnověké lesy vysoké. Toto řádění Fürstenbergských knížat pak bylo dokonáno ještě systematickým mýcením pařezů tak, aby se původní dřeviny do kulturních lesů již nikdy nemohly vrátit.

Na přelomu 18. a 19. století se ještě lesníci snažili sázet a pěstovat v podstatě všechny druhy stromů, které na Křivoklátsku přirozeně rostly. Z ekonomických důvodů však začaly být určité druhy výrazně upřednostňovány před druhými a od vysazování méně výnosných dřevin se postupně upouštělo. Koncem 18. století byla nejoblíbenější dřevinou rychle rostoucí bříza. V 1. polovině 19. století se nejčastěji vysazovaly borové monokultury a v 2. polovině 19. století již jasně převažuje zakládání smrkových monokultur. Toto úsilí vedlo k drastické změně druhové skladby lesů. Zatímco roku 1794 byly lesy tvořeny ze 65% listnatými a z 35% jehličnatými porosty s převahou jedle, v roce 1869 tvořili listnaté lesy jen 15%, smíšené lesy 18% a jehličnany 67%. Roku 1920 pak tvořili listnaté lesy již jen 4% rozlohy, smíšené lesy 18% a jehličnaté porosty s převahou smrku 78% rozlohy. Tento trend pokračoval až do 30. let 20. století.

Podobně nepříznivý byl také trend v opatřování si semen pro umělou obnovu porostů. Na přelomu 18. a 19. století si lesníci opatřovali semena, a to především borová, sběrem na vlastním Křivoklátském panství. Šišky lesní personál luštil doma na slunci nebo na kamnech a roku 1792 pak byly na Křivoklátském panství zřízeny vlastní luštírny semen. Když se semene nedostávalo, bylo nakupováno především od poddaných ze sousedních panství a pouze malé množství semen vzácnějších dřevin se nakupovalo od domácích i zahraničních obchodníků. Od těch se nakupovalo především semeno smrku, který se na Křivoklátsku vyskytoval jen výjimečně a semeno modřínu, který je zde nepůvodním druhem. Až zhruba do 80. let 19. století převažovala domácí produkce semen nad dovozem. Ovšem v období let 1860 - 1880, kdy byly postaveny četné železnice, se začal vyplácet dovoz levného semene ze vzdálených oblastí, a to především z ciziny. Koncem 19. století se proto vlastní produkce semen zastavuje a zcela převládá dovoz ze zahraničí. Po 1. světové válce až do 30. let se pak semeno dováželo především z pošumavské luštírny u Českých Budějovic.

Přelom 19. a 20. století: Křivoklátsko a moderní doprava

Během 19. století probíhá na křivoklátském panství budování rozsáhlé sítě zpevněných lesních cest a silnic, která byla dokončena v období za první republiky a využívá se dodnes. Ve stejné době se také bouřlivě rozvíjí železniční doprava a u významných stanic, jakými byly třeba Roztoky u Křivoklátu, vznikají obrovské sklady na dříví s cirkulárními pilami. Kromě staré koněspřežné dráhy, o které jsme se již zmínili, vznikla roku 1919 v samotných křivoklátských lesích 14 km dlouhá lesní dráha s parním pohonem, která vedla napříč nejhlubšími křivoklátskými lesy od Maxovy obory poblíže Louštína až po Leontýn na pravém břehu Berounky.

Vznik moderní dopravní sítě umožnil vyvážet dřevo do vzdálených oblastí a naopak dovážet semeno a sazenice. Mezi významné odběratele křivoklátského dřeva patřily např. rozvíjející se černouhelné doly na Kladensku, které spotřebovaly mnoho dřeva na výrobu důlního zařízení. Četné borové plantáže poskytovaly dřevo na železniční pražce, smrčiny produkovaly chmelové tyče, dubové porosty dávaly hole ke košťatům, ap. Problém byl naopak s odbytem bukového dříví, ze kterého se dříve vyrábělo dřevěné uhlí pro křivoklátské železárny, neboť ty začaly od 70. let 19. století rychle stagnovat.

Rozsáhlá dopravní síť však také začala ohrožovat ty části lesa, které byly na intenzivní hospodaření doposud příliš odlehlé, a tím pádem nejlépe zachovalé. Koncem 19. století se smrkové a v hojné míře také modřínové kultury začaly objevovat i v nejcennějších lesích na pravém břehu Berounky, v Dřevíčské oblasti, aj.

19. století, ČSR a 2. světová válka: Kalamity

Důsledky drastické proměny křivoklátských lesů měli brzy pocítit samotní lesníci. Ukázalo se, že umělé lesní porosty s nevhodnou druhovou, věkovou i prostorovou strukturou jsou jen málo odolné vůči povětrnostním vlivům a jsou velmi zranitelné vůči hmyzím škůdcům a houbám.

Např. roku 1829 se v borových porostech rozmohly hned tři druhy dřevokazného hmyzu, které zde napáchaly ohromné škody. Šlo o bourovce borového, mnišku a sosnokaze. Vůbec největší pohromu způsobila sněhová a větrná kalamita roku 1868, která postihla hlavně borovice, smrky a jedle, a která byla příčinou následné kůrovcové kalamity. Roku 1922 vypukla mnišková kalamita, která zničila ty nejlepší a nejnadějnější porosty. K další velké sněhové a větrné kalamitě došlo nejprve roku 1936 a následně během válečných let 1939 - 1940.

V této době, tedy po vzniku samostatného Československa, již křivoklátské lesy vlastnil stát. Zprvu šlo jen o revíry Lány, Ploskov a Běleč, které spolu se zámkem Lány spravovala kancelář presidenta republiky. Roku 1929 byl pak celý křivoklátský velkostatek převzat státem na podkladě kupní smlouvy s posledním majitelem Maxem Egonem Fürstenbergem a křivoklátské lesy byly začleněny do podniku Státní lesy a statky (SLS).

Zkušenosti s lesními kalamitami vedly ve 30. letech vedení státního podniku k pokynu, aby lesníci ve větší míře zakládali smíšené lesy. Jádro těchto porostů mělo být nadále tvořeno jehličnany, avšak nově v nich mělo být přimíšeno 20 - 30 % listnáčů. Současně se počítalo s tím, že kvůli suchu, zabuřenění lesa a vysokému stavu zvěře bude obnova lesů probíhat z 90% uměle a samotná umělá obnova bude z 80% provedena výsadbou a jen z 20% síjí. Tyto změny mají pro nás zvláštní význam, neboť porosty zakládané v této době dosahují mnohdy právě dnes mýtního věku a tvoří tedy nejstarší část současných lesů.

2. pol. 20. století: Československé státní lesy a CHKO

Po komunistickém převratu v roce 1948 byl dosavadní státní podnik Československé státní lesy a statky zrušen a na místo něho vznikl národní podnik Československé státní lesy, do něhož spadaly i lesy křivoklátské. Lesy byly v rámci centrálně plánované ekonomiky považovány především za zdroj dřeva, a tak nadále pokračovalo vysazování smrkových a borových monokultur. V lesním hospodářství se navíc začaly používat traktory, nákladní vozidla a jiná těžká technika a kromě toho se začaly aplikovat i nejrůznější chemické postřiky, pesticidy, aj.

Ve stejné době se však také začínají ozývat hlasy, volající po ochraně posledních zachovalých přírodních lokalit. Byly to především dobrovolníci z vědecké sféry, kteří nad rámec svého placeného zaměstnání pomáhali krajským a okresním orgánům státní ochrany přírody zachránit řadu cenných lokalit před zničením a pomáhali také se zdůvodněním vyhlášení četných chráněných území.

První konkrétní návrhy na vyhlášení CHKO byly vypracovány již v první polovině 60. let. Proti snahám o ochranu přírody však tehdy, stejně jako dnes, vystupovali profesionální lesníci, zvláště ze Středočeských státních lesů, a také některé obce. Tento odpor vedl k tomu, že se CHKO podařilo vyhlásit teprve roku 1978. Paradoxně ještě předtím, roku 1977, získalo Křivoklátsko status Biosférické rezervace od mezinárodní organizace UNESCO. Roku 1984 pak byla vyhlášena ještě státní přírodní rezervace Týřov, Velká pleš a další maloplošná území.

Hlavním úkolem nově zřízeného CHKO bylo uchránit zbývající přirozené a polopřirozené lesní porosty před lesním hospodařením a ochránit rovněž genetický fond původních křivoklátských dřevin. Nejzachovalejší lesní porosty, jako například lesy v přírodní rezervaci Týřov, byly určeny jako genetické základny a tedy zdroj osiva pro obnovu lesů. Bylo rovněž stanoveno, že v nejpřísněji chráněné I. zóně území, bude výrazně pozměněným lesům vracena jejich přirozená druhová skladba.

1989 - 2010: Od CHKO k myšlence národního parku

Po sametové revoluci v 90. letech došlo k transformaci lesů, kdy menší část lesů byla zrestituována a zprivatizována a zbylé státní lesy přešly do rukou nově zřízených státních podniků Lesy ČR (LČR) a Vojenské lesy a statky (VLS). Zprivatizována byla i řada hájoven, fořtoven a dalších nemovitostí, jejichž komerční využívání dnes zvyšuje tlak na okolní přírodu.

V CHKO Křivoklátsko se v současné době nachází 4 národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací a 7 přírodních památek, na jejichž území se nachází nejzachovalejší přírodní a polopřírodní ekosystémy a jejichž území je zcela vyjmuto ze standardního lesního hospodaření. Tato přísně chráněná maloplošná území však tvoří pouhé 2 % rozlohy CHKO. Naprostou většinu křivoklátských lesů tvoří dodnes lesy hospodářské, přičemž z 80 % se jedná o státní lesy spravované především podnikem LČR a v menší míře podnikem VLS.

Zhruba 11 % rozlohy CHKO tvoří lesy 1. zóny, v nichž hospodařící podniky musejí na vytěžených plochách vysazovat dřeviny odpovídající přirozené druhové skladbě, musejí zde ponechat určité množství mrtvého dřeva a starých stromů, a měli by využívat šetrnější lesnické techniky. Podobná pravidla platí i pro lesy 2. zóny, které zaujímají dalších asi 37% rozlohy, avšak stanovištně původních dřevin může být v nově vysazovaných porostech jen 30 - 50%. Zbývající plochu tvoří lesy 3. a 4. zóny, v nichž už je lesní hospodaření omezeno jen málo.

Z výše uvedeného je zřejmé, v čem spočívají hlavní limity ochrany přírody v CHKO Křivoklátsko. Lesy na 98% jejího území jsou přes všechna omezení stále jen lesy hospodářskými, jejichž primárním cílem je maximalizace ekonomických výnosů a tedy zejména produkce dřeva. Přes pozitivní posun v dřevinné skladbě se zde stále hospodaří pasečně, těží se dřevo, uměle se zakládají porosty, provádí se výchovná těžba, odklízí se mrtvé dřevo, atd. Nutno také dodat, že veškeré náklady a ušlé zisky spojené s dodržováním pravidel na ochranu přírody jsou lesním podnikům propláceny ve formě kompenzací od státní Agentury pro ochranu přírody (AOPK). A protože její rozpočet samozřejmě není neomezený, jsou tyto kompenzace zásadním limitem pro ochranu přírody ve všech CHKO.

Po úspěšné záchraně posledních zbytků přirozených a přírodě blízkých lesů a po vytvoření genetické základny pro obnovu původních porostů tak mezi přírodovědci a ochránci přírody začalo již od 80. let sílit přesvědčení, že by ochrana křivoklátské přírody měla být povýšena na vyšší stupeň a měl by zde být vyhlášen národní park. Lesy v národních parcích totiž nejsou spravovány lesními podniky, ale přímo správou parku a jejich účelem není produkce dřeva, ale podpora přirozených procesů a ohrožených druhů rostlin, hub a živočichů.

Můžeme si to představit tak, že nejcennější a nejzachovalejší ekosystémy, na něž jsou vázány nejvyšší počty ohrožených a kriticky ohrožených druhů organismů, tvoří v současném CHKO jen malé izolované ostrůvky obklopené mořem hospodářských lesů, do něhož se však kvůli lesnímu hospodaření nemohou rozrůstat. Návrhy národního parku oproti tomu počítají s tím, že by kolem těchto ostrůvků byly zřizovány a postupně rozšiřovány bezzásahové zóny tak, aby se nejcennější ekosystémy mohly rozrůstat do širokého okolí. Národní park by tak umožnil nejen zachování posledních zbytků původních ekosystémů, ale také jejich postupné geografické šíření a tím i stabilizaci populací mnoha kriticky ohrožených druhů.

Za kampaní proti NP Křivoklátsko stojí Lesy ČR. Národní park by je připravil o miliony.

Podle programového prohlášení současné vládní koalice by měl na Křivoklátsku vzniknout nový národní park. Snaha povýšit ochranu zdejší přírody na nejvyšší možný stupeň však naráží až na nepochopitelně velký odpor místních obcí. Na první pohled stojí za kampaní proti národnímu parku hlavně místní obyvatelé se svými starosty. Avšak podíváme-li se na celou kauzu pozorněji, odhalíme i docela jiné aktéry.

Číst dále


2010 - Současnost: Národní park versus Lesnický park

První návrh na zřízení nového národního parku podalo ministerstvo životního prostředí v březnu roku 2010 za vlády J. Fischera a zahájilo tím proces jeho vyhlašování, v němž následně pokračovala i vláda P. Nečase. V březnu roku 2013 byl návrh zákona o NP Křivoklátsko odeslán do meziresortního řízení, avšak po pádu vlády se celý proces zastavil.

Další pokus o vyhlášení národního parku odstartovalo zastupitelstvo Středočeského kraje, které v červnu roku 2021 svým usnesením deklarovalo zájem o vyhlášení nového národního parku. Vyhlášení NP se dále dostalo do programového prohlášení vlády P. Fialy, vzešlé z voleb roku 2021. Proces vyhlašování byl spuštěn v září následujícího roku, kdy ministerstvo životního prostředí vydalo záměr na jeho vyhlášení. K samotnému vyhlášení se však vláda musí shodnout na znění návrhu zákona, který pak musí předložit ke schválení parlamentu.

Snahy o vyhlášení národního parku však vyvolávají zlostné reakce od místního vedení lesních podniků, na jejichž území má národní park vzniknout, tedy především podniku Lesy ČR, ale také závodu Coloredo Mansfelda (největší soukromý vlastník lesů v ČR), jehož lesy měly být podle prvního návrhu rovněž součástí národního parku. Vyhlášením národního parku by totiž tyto podniky ztratily kontrolu nejen nad celým územím, ale také nad finančními příjmy z těžby dřeva, z kompenzací od AOPK a z pronájmu honiteb. Proti záměru proto zahájili rozsáhlou kampaň, během níž se jim podařilo získat až 15 tisíc podpisů pod petici za zachování těžby dřeva a lesního hospodaření. Celá akce nakonec vyústila roku 2010 v založení tzv. Lesnického parku Křivoklátsko.

Lesnický park Křivoklátsko (LPK) tvoří celkem tři subjekty. Je jím místní pobočka zájmové organizace Česká lesnická společnost, státní podnik Lesy ČR a Coloredo Mansfeld. LPK je od počátku prezentován jako alternativa k národnímu parku, což je zřejmé již z toho, že byl vyhlášen přibližně na stejném území. LPK zaujal proaktivní postoj k plnění povinností spojených s obhospodařováním 1. a 2. zóny CHKO a jako cíl si klade zlepšování stavu křivoklátské přírody. Sami jeho proponenti se však příliš netají tím, že jim jde především o zachování těžby dřeva v nejpřísněji chráněných zónách CHKO a o ponechání lesů v rukou stávajících lesních podniků.

Také současný pokus o vyhlášení NP Křivoklátsko vedl stoupence lesních podniků k rozpoutání masivní negativní kampaně, na které se podílí Lesy ČR, již zmíněná Česká lesnická společnost, Lesnicko-dřevařská komora, Agrární komora, Sdružení soukromých, obecních a církevních vlastníků lesa (SVOL) a další organizace napojené na lesní průmysl. Znovu vznikla rovněž petice proti ochraně přírody, šířená tentokrát pod hlavičkou, formálně nezávislé, iniciativy Otevřené Křivoklátsko. Úspěch těchto aktivit přivábil rovněž řadu populisticky smýšlejících politiků na komunální úrovni, kteří se nyní prezentují jako hrdinní obránci svých obcí proti údajné vládní zvůli.

I když je kampaň proti národnímu parku vedena dosti nevybíravě a spočívá hlavně ve vyvolávání obav ze zákazu vstupu do lesů (zcela neopodstatněných) či z údajně hrozící záplavy turistů, její ústřední součástí je také věrohodný a pečlivě šířený narativ o tom, že křivoklátská příroda je vysoce hodnotná právě díky úsilí lesníků, kteří ji svým hospodařením vytvořili a bez jejichž péče by se neobešla. Vzhledem k tomu, že jsme tomuto narativu, šířenému hlavně lidmi kolem Lesnického parku, věnovali celý tento článek, můžeme si nyní dovolit napsat závěr.


Závěr

  1. Křivoklátští lesníci mají své čestné místo mezi hutníky, strojníky, kováři a dalšími tvůrci průmyslové revoluce, neboť svým umem dokázali vyřešit kritický nedostatek dřeva a zajistit tak rodícímu se českému průmyslu dostatečnou palivovou i materiálovou základnu. Tento technický a hospodářský pokrok však byl vykoupen zničením a degradací nejcennějších lesních porostů a jejich ekosystémů, které se na Křivoklátsku nacházely.

  2. Současná křivoklátská krajina je z větší části skutečně “výsledkem cílevědomé práce celých generací křivoklátských lesníků”. Jedná se však o ty nejméně hodnotné části lesů, tvořené typicky smrkovými a borovými monokulturami, které jsou dnes řazeny převážně do 3. a 4. zóny CHKO.

  3. Ekologicky nejhodnotnější části křivoklátské krajiny tvoří právě ty oblasti, které byly lesním hospodařením poznamenány nejméně, a to především kvůli obtížnému přístupu a z toho plynoucím logistickým problémům.

  4. Šetrné lesní hospodaření (vysazování stanovištně původních dřevin, malá rozloha holin, ap.), kterým se pyšní LPK, je sice příkladné, ale jeho skutečnou příčinou je fakt, že se lesy tohoto parku nachází převážně v 1. a 2. zóně CHKO, kde je hospodaření těmito pravidly podmíněno a kde správa CHKO tuto péči o přírodu financuje. Fakt, že šetrné lesní hospodaření je spíše výsledkem iniciativy správy CHKO než lesních podniků, je patrné i z toho, že mimo 1. a 2. zónu se s žádnými podobnými lesnickými iniciativami nesetkáváme, i když by právě zde byly nejpotřebnější.

Celý text si tak můžeme uzavřít citátem slavného německého lesníka a autora mnoha knih o lese Petera Wohlebena: 

"Očekávat od lesníka, že bude chránit lesy, je zhruba tétož jako očekávat od řezníka, že bude chránit zvířata." (Moudrost lesa)Autor článku:  Vítězslav Lamač              

Ilustrace:  DALL-E

Zveřejněno:  25.7.2023